ezXplain

Analysis: Court energizes gay rights cause