ezXplain

Woman dies while riding ‘Texas Giant’ rollercoaster